Backcorner hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van de leden, de dirigent en eventuele partners. In het Privacybeleid willen we helder en transparant informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om de privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Backcorner houdt zich in alle gevallen aan de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacybeleid;
• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als vereniging Backcorner, i.c. bestuur, nemen wij verantwoordelijkheid voor de verwerking van de persoonsgegevens. Als er, na het doornemen van dit Privacybeleid, of in algemenere zin, vragen zijn hierover, neem contact op met het secretariaat via backcornerzutphen@gmail.com.

Verwerking van persoonsgegevens
Persoonsgegevens en fotomateriaal van leden, dirigent of andere partners worden door het bestuur/webbeheerder(s) verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
• Administratie lidmaatschap;
• Besloten communicatie over verenigingszaken en ledenbinding;
• Openbare communicatie voor promotiedoeleinde en acquisitie optredens;
• Lidmaatschap dirigent;
• Installatie bestuursleden (bank en KvK);
• Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
• Eventuele subsidieaanvraag aan derden.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: het lidmaatschap van de vereniging of de AVG toestemming aan de vereniging. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Backcorner de volgende persoonsgegevens van u vragen:
• NAW-gegevens;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres;
• Stemsoort;
• Foto’s.

De persoonsgegevens worden door Backcorner opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de duur van het lidmaatschap en/of Lidmaatschap. Sommige van deze
gegevens zijn nodig ter bewijsvoering van de financiële administratie die 7 jaar bewaard moet blijven.

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.